Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Partsbit

Artikel 1 Definities

 1. Partsbit: Autoteile Plus GmbH, S. Beitel, Industriestraße 1, 97618 Niederlauer, Duitsland;

 2. Gebruiker: Partij, zowel professioneel als particulier, die gebruik maakt van de diensten van Partsbit;

 3. Professionele Partijen: Partijen die Partsbit zakelijk als ondernemer gebruiken;

 4. Particulieren: Gebruikers die geen Professionele Partij zijn;

 5. Advertentie: iedere oproep of Advertentie die via Partsbit wordt gepubliceerd;

 6. Reactie: Iedere Reactie op een Profiel of Advertentie door een Bezoeker van het Internetplatform;

 7. Profiel: het profiel wat gebruiker door het aanmaken van een gebruikersnaam en een wachtoord opstelt;

 8. Bezoeker: degene die Advertenties op het Internetplatform bekijkt en contact met een Gebruiker opneemt;

 9. Internetplatform: de website www.partsbit.nl;

 10. Producten: Producten zijn beperkt tot onderdelen van motorrijtuigen zoals auto-onderdelen, truckonderdelen, onderdelen van motorfietsen, wielen, banden en onderdelen voor tuning;

 11. Overeenkomst: de overeenkomst die door registratie van Gebruiker wordt gesloten tussen Partsbit en Gebruiker;

 12. Prijslijst: die lijkt zoals gepubliceerd op www.partsbit.nl/;

 13. Automatische Advertentie: Advertentie Service zoals opgenomen in Artikel 8.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Partsbit biedt een Internetplatform voor Gebruikers waarop zij Advertenties kunnen plaatsen. Bezoeker kan deze Advertenties bekijken en zonder verdere tussenkomst van Partsbit contact met Gebruiker opnemen.

2.2 Gebruiker en Bezoeker kunnen zonder verdere tussenkomst van Partsbit overeenkomsten sluiten. Partsbit is bij de overeenkomsten die tussen Gebruiker en de Bezoeker tot stand komen geen partij.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid, wijzigingen van de algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van alle diensten die Partsbit aanbiedt. Door het aanmaken van -onder meer- een Profiel of het plaatsen van een Advertentie, aanvaarden partijen toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Gebruiker, wordt door Partsbit uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Partsbit is ondertekend en voor akkoord door Gebruiker is geparafeerd.

3.4 Partsbit kan (delen van) de algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Partsbit zal een dergelijke wijziging tijdig aankondigen en dit aan de Gebruiker meedelen.

Artikel 4 Registratiegegevens, verantwoordelijkheid en vrijwaring

4.1 Gebruiker dient zich te registeren. Door het voltooien van de registratie sluit de Gebruiker een Overeenkomst met Partsbit.

4.2 Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door registratie verschafte gegevens, de gepubliceerde Advertentie en de Reactie. Gebruiker dient deze gegevens zelf actueel te houden.

4.3 Partsbit is gerechtigd zonder opgaaf van redenen Registratie te weigeren en/of te beëindigen. In het specifieke geval dat een Professionele Partij een consumenten Profiel aanmaakt is Partsbit bevoegd het Profiel te schorsen om tevens een schadevergoeding te vorderen.

4.4 Partsbit behoudt zich het recht voor een Gebruiker zonder opgaaf van redenen te weigeren. Onder meer zal een Gebruiker worden geweigerd in de volgende gevallen:

 1. Foutieve opgave van gegevens;

 2. Twijfel aan het bestaan van de (rechts) persoon van Gebruiker;

 3. Enige inbreuk op deze algemene voorwaarden.

4.5 Gebruiker is verplicht wijzigingen in zijn gegevens onverwijld aan Partsbit mee te delen.

4.6 De Gebruiker vrijwaart Partsbit voor alle aanspraken van derden die verband houden met een mogelijk onrechtmatig en/of strafbaar karakter van diens Profiel, Advertentie of Reactie, en zal Gebruiker de door Partsbit te betalen schade en/of de gemaakte kosten vergoeden.

Artikel 5 Tarieven, betaling, opzegging

5.1 Professionele Partijen die gebruik wensen te maken van de diensten van Partsbit betalen daarvoor een vergoeding. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Partsbit gehanteerde prijzen te vinden in de actuele Prijslijst.

5.2 Particulieren die gebruik wensen te maken van de diensten van Partsbit betalen voor de eerste 3 (drie) Advertenties geen vergoeding. Vanaf het plaatsen van de vierde Advertentie is een vergoeding maandelijks verschuldigd zoals in de Prijslijst opgenomen.

5.3 Partsbit behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5.4 Partsbit biedt Gebruiker ook de mogelijkheid tot het afsluiten van overeenkomsten met een vaste looptijd. In dat geval dient betaling van de gehele looptijd van de overeenkomst voorafgaand plaats te vinden.

5.5 Overeenkomsten kunnen door Partsbit en door Gebruiker tegen het einde van de maand schriftelijk per aangetekende post worden opgezegd. In het geval sprake is van een overeenkomst met een vaste looptijd zoals bedoeld in artikel 5.4 zal deze niet voortijdig door Gebruiker kunnen worden opgezegd.

5.6 Gebruiker kan voorafgaand via PayPal, per overschrijving of met iDEAL betalen.

Indien er met PayPal betaalt wordt, dient Gebruiker zelf ervoor te zorgen dat er voldoende geld op zijn bankrekening staat. In het geval dat er niet voldoende geld op de rekening staat, is Partsbit gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen waarbij Gebruiker niet wordt gevrijwaard van betaling en betaling aldus nog steeds plaats dient te vinden. Partsbit zal het verschuldigde bedrag dan alsnog in rekening brengen.

Indien er vooraf betaalt wordt, wordt de Advertentie eerst geplaatst als de betaling geslaagd is.

 

Artikel 6 Gebruikers rechten en verplichtingen

6.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn Profiel zelf Advertenties te plaatsen.

6.2 De titel en de tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte Product te bevatten.

6.3 In iedere Advertentie mag maar één concreet Product worden aangeboden of worden gezocht en elk onderdeel mag maar een keer tegelijkertijd op www.partsbit.nl geplaatst worden.

6.4 Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere internetplatforms zonder een specifieke afspraak zoals genoemd in Artikel 8 van deze overeenkomst.

6.5 De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het Product dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. Partsbit publiceert Advertenties zonder specifieke verificatie.

6.7 Het is een Gebruiker niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

6. 8 Het is in Advertenties niet toegestaan om het wachtwoord of de gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen. Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat door zijn of haar opzet of nalatigheid derden bekend worden met zijn of haar wachtwoord of gebruikersnaam. Mocht het wachtwoord of gebruikersnaam van de Gebruiker zijn gestolen of mocht hij of haar tot de kennis komen dat zijn of haar wachtwoord door derden onrechtmatig wordt gebruikt, dan dient Gebruiker Partsbit hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.9 Het is Gebruiker niet toegestaan om voor derden zichtbare Profielen en Advertenties via het internetplatform zogenoemde value-added services (bij voorbeeld telefoonnummers tegen verplichte betaling) aan te bieden.

6.10 Gebruiker dient zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op Producten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende Product of Dienst te kennen.

 

6.11 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a) Inhoud die rechten van derden, voornamelijk eigendoms- auteurs, merkenrechten overtreedt;

b) Advertentie die discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende, opruiende of op andere manier strafrechtelijk relevante inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geweld niet verheerlijken, geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

c) Advertenties met inhoud van de verspreiding van een virus of Trojaan of andere software waarmee gegevens of software beschadigt kan worden of gegevens heimelijk kunnen worden onderschept of verwijdert;

d) Producten die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel of het bezit is verboden.

6.12 Gebruiker dient Advertenties alleen onder zijn eigen naam en niet die van derden te plaatsen.

6.13 Gebruiker vrijwaart Partsbit tegen alle aanspraken die derden jegens Partsbit doen gelden wegens schending van hun rechten door een Advertentie van Gebruiker, of wegens ander gebruik van het internetplatform van Partsbit door Gebruiker.

6.14 Alle kosten die door Partsbit worden gemaakt in verband met eventuele aanspraken van derden komen volledig ten laste van Gebruiker. In het geval de aanspraken van voornoemde derden door Gebruiker worden betwist, kan Gebruiker aansprakelijkstelling door Partsbit voorkomen door het voorafgaand financieel vergoeden van de door Partsbit te maken kosten, alsmede kan Gebruiker zich stellen in een mogelijk te entameren procedure.

6.15 Gebruikers die als ondernemer hun goederen en diensten aan Particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

Artikel 7 Partsbit rechten en verplichtingen

7.1 Een Advertentie die door Gebruiker wordt geplaatst en niet voldoet aan de eisen die Partsbit daaraan stelt, in het bijzonder de eisen als opgesomd in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, zal door Partsbit worden verwijderd.

7.2 Partsbit behoudt zich het recht voor haar internetplatform www.partsbit.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik van het internetplatform van toepassing zijn, aan te passen en/of te wijzigen.

7.3 Ingeval een Gebruiker niet tijdig voldoet aan het betalen van de aan Partsbit verschuldigde kosten, is Partsbit gerechtigd de Advertenties van deze Gebruiker te blokkeren of te verwijderen.

7.4 Voor foto’s die in het kader van Artikel 8 van Partsbit worden aangemaakt heeft Partsbit voor onbepaalde tijd de gebruiksrechten.

 

Artikel 8 Automatische Advertentie

8.1 Gebruiker kan de Advertentie door Partsbit automatisch laten publiceren. Dit kan door een data interface of het toesturen van een export data, indien de software of de web shop ervoor geschikt zijn. Voor het bewerken en publiceren zijn doorgaans geen kosten vereist. Partsbit behoudt zich echter het recht in bepaalden gevallen toch kosten in rekening te brengen.

8.2 Met betrekking tot de technische specificaties, overneemt Partsbit geen waarborg voor de volledige en juiste data transmissie. Gebruiker dient de juistheid van de Advertentie op www.partsbit.nl zelf na te gaan en de onjuistheid, met de vraag om correctie, aan Partsbit te vermelden indien nodig.

8.3 Partsbit verleent hulp met het kiezen voor de juiste software en de administratie van data interface die door derden beschikbaar wordt gemaakt. Eventuele daaraan verbonden kosten zijn voor Gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en garanties

9.1 Partsbit sluit, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door onder meer:

 

(i) gebruik van de diensten van Partsbit;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Internetplatform of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op het Internetplatform;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte Producten via het Internetplatform; of

(v) wijzigingen in de diensten van Partsbit of wijzigingen in of op het Internetplatform.

 

In het geval Partsbit toch aansprakelijk zou worden gehouden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Partsbit heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) EUR 150,-, al naar gelang wat hoger is.

9.2 Alle Productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

9.3 Gebruiker dient zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op het Internetplatform plaatst. Partsbit voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde Producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Gebruiker om Producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruiker om Producten te kopen of de diensten af te nemen. Partsbit geeft daarover geen garantie.

 

 

Artikel 10 Privacy

10.1 Partsbit neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

10.2 Door Registratie op het Internetplatform geeft Gebruiker aan Partsbit toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.

10.3 Gebruiker is zich ervan bewust dat zijn contactgegevens in gepubliceerde Advertenties voor elke andere Gebruiker en Bezoeker van www.partsbit.nl zichtbaar zijn. Elke Gebruiker kan zelf bepalen welke en hoe veel van zijn gegevens gepubliceerd worden. Als Gebruiker ervoor kiest geen gegevens te laten publiceren, verschijnt bij de Advertentie een contactformulier, waar Bezoeker met Gebruiker in contact kan komen.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.

11.2 Gebruiker doet voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand van haar recht de Gebruikersovereenkomst voor zoveel mogelijk te vernietigen dan wel te ontbinden.

11.3 Behoudens dwingend rechtelijke bepalingen die anders bepalen is op de overeenkomst tussen Partsbit en gebruiker Duits recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan tussen partijen is slechts de bevoegde rechter te Bad Neustadt, Duitsland bevoegd.